Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Do you have any special packages for honeymoons and anniversaries?

Yes, we have.

For more information and reservation, please contact us at +643 442 4868 or email to enquiries@pounamuapartments.co.nz.