Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Can your room accomodate 3 adults without extra charge?

Yes, we have Express Triple Room with 3 separate single bed for 3 adults.