Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What are the local tourist interest ?

Several places of interest in Merauke are Wasur National Park, Sabang-Merauke Twin Monumen, lampu Satu Beach, LB. Moerdani Monument, and PEPERA Monument.