Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is the nearest bank or currency exchange?

The nearest bank is only 5-minutes by driving and currency may be exchanged at Money Changer near hotel about 3-minutes walking distance.