Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is the nearest ATM located?

For the being the nearest ATM in front of Pantai Gapura Hotel or about 50 meters from the hotel.  Still progress ATM center at entrance of parking area hotel.